Senaste inläggen

Av D&G - 1 april 2008 17:15

ANNONS
Av D&G - 4 oktober 2007 20:49

Jag träffade i dag en vän som är far till en dotter ... och fick höra en sanslös historia där mängder av  märkligheter och smuts oavbruttet tillkommer i den Vårdnadstvist om dottern , han befinner sig i . Helt uppslukad av sorg och frustration beskrev han sin känsla av total maktlöshet av allt de förtal och kränkningar som han utsatts och utsätts för. 

Jag återkommer säkerligen till detta som så men nu vill jag rikta mig till
vad jag finner anmärkningsvärt i det hela , nämligen att alla dessa lögner 
och falska uppgifter om min vän hamnar permanent - i ärendets handligar / akter vartefter dom rings in ...
Uppgifter , helt felaktiga och rakt tagna ur luften ?!

Jag ifrågasätter starkt inblandade såsom Socialtjänsten som borde ha en 
skyldighet att vara mer observant och givetvis sålla INNAN smutskastning och förvillande textmassor -  hamnar i akterna .
Ett ansvar att åtminstone så gott det går försäkra sig om s a n n i n g s h a l t e n  i det varianter av skitsnackssamtal som inkommer som " Tips " .

Jag anser det ska vara en naturlig sak att kräva i ren respekt för den det berör och som inte förrns längre fram , får information om felaktigheterna och då kan få säga sitt ... MEN väl då är en viss skada redan skedd .

Tyvärr , men med 2 meters högar av märkligheter och lögner på domstolsborden skapas misstro och alla känner mycket väl till talesättet " ingen höna utan en fjäder .... "

När man ringer in " Tips " i ett pågående ärende såsom detta
bör det vara PRAXIS att t ex mötas av  : 

" Hej , jag vill berätta skit om pappa X "

" Visst ... men INNAN du börjar  :
De uppgifter du vill lämna ska du antingen bevittnat eller hört själv . I annat fall ber vi dig uppmana den som har gjort det och sedan fört
det vidare till dig , att kontakta oss istället .... 
Vi vill alltså innan du fortsätter försäkra oss om att du verkligen
ÄR SÄKER på att det du vill berätta är SANT .

Vi vill även veta om ni kan tänka er närvara i vittnesförhör´
om detta kan komma att bli aktuellt "


och sen , varför inte ... en obligatorisk högläsning ur

Brottsbalken och § 1 - 3  :

5 kap. Om ärekränkning

1 §
Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
 Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.


2 §
Är brott som i
1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelsei högst två år.Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 §
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt
1 eller 2 §, för förolämpning till böter. 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.


I mina ögon ....
anser jag att man ska kunna se det som en medverkan från Socialtjänstens sida sett till deras oansvar , delaktighet till spridning och underlättande av kränkning och förtal.

Idag får man alltså tala fritt och när handläggare tillsist frågar om detta
är något som man bevittnat / hört själv och svaret blir  " Nej , men jag har hört att .... " så har ALLT noterats och hamnar oavsett , i akten.

Det kan omöjligtvis vara något annat en ren skär logik
- att GIVETVIS INNAN ställa den frågan !
/ D & G

ANNONS
Av D&G - 3 oktober 2007 15:25

genom att mitt i en period gällande bostadsbidrag kan FK göra sina "egna " förändringar - ibland dessa ett antal mer suspekta än andra

Följande gäller beträffande återbetalning ( åt båda håll )

LAGEN OM BOSTADSBIDRAG
Slutligt bostadsbidrag

21 b § Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut.
Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt då taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
senast skall ha meddelats. Lag (1996:441).

22 § Bestäms det slutliga bostadsbidraget till högre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag,
skall skillnaden betalas ut. Bestäms det slutliga bostadsbidraget till lägre belopp än vad som för samma år har betalats
ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas tillbaka.

Belopp under 1 200 kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.
På belopp som skall betalas ut eller betalas tillbaka enligt första stycket skall ränta respektive avgift betalas i enlighet
med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:204).

Exempel av ett  förhållande är under 2006
Preliminärt utbetalat Bostadsbidrag :
jan - 725
feb - 725
mars 725
april - 725
Maj - 725
Juni - 725
Juli - 725
aug - 725
SEN ... en sänkning med 225 ... ( av någon anledning .... )
Sep - 500
Okt - 500
Nove - 500
Dec - 500

Det visade sig DÄREMOT att belopp 725.00 VAR korrekt och den totala bidragssumman ska vara : 8. 700 :- / År
MEN genom att i perioden göra en sänkning med 225 :- / 4 månader Höst
hamnade man i förhållandet 22 §
och " under 1.200 :- betals ej ut " då sänkningen och totaldifferens endast nådde 900 :- 

så ... 
när vi läser om " Minskning av utbetalda bostadsbidrag "
och " Mindre bidragbehov
" .... beror det inte alltid på korrekt fakta ...

/ hmmm =(

Av D&G - 1 oktober 2007 15:39

Nu har det snart på dagen gått 1 år sedan jag valde och stämma bolaget Car Park
( och javisst ;o) sedemera VANN =o) )

Jag har valt att inte informera för mycket under den tid som ärendet fortsatt
men kommer så snart det går att uppdatera detta.

Målet innehåller betydligt mer än vad som var orskaen till min reaktion
dvs den i mina och flers ögon ... MANIPULERADE FOTOBEVISNINGEN !

Lite kort Historik Händelse
( se tsv mer på sidan www.davidochgoliat.com 
finns div. foton och mer att läsa

KONTROLLAVGIFT
Jag fick en felaktig utfärdad kontrollavgift på min bil från Car park AB med hänvisning till
överträdelse punkt. 38 - ” Förbud att parkera. Zon ” vilket jag fann helt absurt
- då bilen tydligt befann sig framför /utanför den P- zon man hänvisade till.

ÖVERKLAGAN
Eftersom man angett på P- boten att foto tagits vid tillfället var jag mycket nyfiken
på hur detta skulle gått till , just för att min bil varit rätt parkerad och framför förbudsskylt ,
området öppet och P- zon skylten tydligt uppsatt på husets fasad dvs ;
HUR hade P-vakten kunnat fota min bil utan att samtidigt
dokumentera att jag stått rätt placerad ?!
Jag överklagade ... och bad att få ta del av denna nu intressanta ” fotobevisning” .

SVAR FR. CAR PARK AV MIN ÖVERKLAGAN INKL. "FOTOBEVIS"
Jag fick här svaret ” att det inte framkommit några omständigheter som strider mot vad
vakten redovisat ”
och att jag har 10 dgr på mig att betala kontrollavgiften samt att man
” bifogar fotokopior som tagits vid kontrolltillfället ”.

FOTOKOPIOR ... sk. ” Fotobevisning”
bestod av 2 st bilder i svart/vit pappersutskrift varav en bild ( se Bild 01 ) endast visade
min bil & regnummer och den andra , en bild där min bil befinner sig FRAMFÖR och UTANFÖR
P – zonen - MEN här finns nu lövverk (?!) som täcker P- zon skylten ?! ( se Bild 02 )


TELEFONSAMTAL - MED HANDLÄGGAREN
Eftersom mitt fotoexemplar vid detta tfn-tillfälle är svart/vit men handläggarens
I färg påbörjade jag samtalet helt övertygad om att skylten syntes igenom löven…
vilket i sin tur tydligt skulle klargöra att kontrollavgiften var felaktig.
( jag har trots allt en liten Opel Kadett – INTE en limousin ) Men ICKE.

Jag får istället ett mycket otrevligt bemötande och en lång undervisning i vad P- zon förbud
innebär. Jag talar om att jag är medveten om vad som gäller men att hon själv kan se att min
bil befinner sig framför skylten & förbudet. Samtalet avslutas med att jag får höra :

” du är uppenbarligen för korkad för att begripa vad P –zon betyder,JAG har inget intresse att
ödsla mer tid på dig. Är du inte nöjd medbeslutet får du väl stämma oss i Tingsrätten då ...  ”

Av D&G - 17 september 2007 09:25

Är tror inte jag är ensam om att inte ha något intresse av fax erbjudande
allra helst inte med innehåll såsom 5 styck värmepumpar för X Kr ... =(

Min tid - Mitt papper - Min fax film
- allt förenat med kostnader , för mig .

Jag återkommer till ämnet inom kort.
Ska göra en dykning i Marknadsföringslagen och även se i en jämförelse
epost spam mm ....
 / D&G

Av D&G - 1 februari 2007 22:18

David & Goliat är ombud i ett ärende rörande Bostadsbidrag där sökande nekats bidrag pga för stort fortsatt umgänge med sin fd. sambo

OBS !
Sökande uppfyller alla andra "krav" men Nekas hjälp endast pga " umgänge möjlighet 8ggr / mån och visst gemensamt hushåll = Sambo. "

Kort Fakta om sökande :
Ensamstående Mamma Sara med hemmaboende son 16 år .
Gemensam vårdnad med fadern, Arne. Sökande träffade under våren 2000 Micke. Under tiden fram till sommaren 2001 var sökande och sonen ( då 11 år ) bosatta och folkbokförda i egen bostad / hyresrätt och hade under den här perioden  bostadsbidrag , som ensamstående förälder.
När hon och sonen sommaren 2001  sedan flyttade in i Mickes bostad meddelades FK om de nu ändrade bostadsförhållandet - varpå bostadsbidraget upphörde
.


Aktuellt / Nu , ca 5 år senare ...
flyttar Sara och sonen ( nu 16 år ) från Micke och skaffar på nytt egen bostad ca. 3 MIL från MICKE / fd sambo -  men nekas sin möjlighet till den hjälp hon 5 år tidigare fått - FK anser inte längre att hon kan ses som ensamstående utan fortfarande SAMBO. F om September 2006  är hon
och sonen bosatta och folkbokförda på adress som bidrag söks för.

Trots att hennes situation är densamma som då
men med några undantag såsom ;
- idag arbetssökande  ( tidigare en fast anställning )
- idag större behov av egen bostad ( b la personliga skäl sjukdom )
- idag träffas Micke och Sara ca 8 dgr / mån

8 ggr  - även ett mycket lågt antal dagar i jämförelse med antalet innan dom flyttade ihop ,  dvs den då tidigare berättigade ” bostadsbidrags perioden” .Utdrag av Första överklagandet  här :

Till berörda parter
Försäkringskassans beslut att inte bevilja sökanden bostadsbidrag framgår att grunden  för beslutet var att ” sökanden anses ha så stort fortsatt umgänge med Micke (8 ggr / månad och tidigare sambo) därav föreligger ingen rätt till bostadsbidrag som ensamstående. ”


Vi motser därför tacksamt svar på följande frågor :

1.  Sen när och med stöd från vilken lag
- ansvarar, och i så fall även utför, Sveriges Försäkrings Kassa
kontroll på sökandes umgängeskrets ?

2.  Vad och vem - definieras som umgänge?
- Mor och far föräldrar ?
-  Allt för hög frekventa besök hos vänner och grannar ?
- Definierar man kanske endast former med mer sexuellkaraktär såsom tillfälliga förbindelser, pojkvänner och älskare m fl som umgänge ?

3.  Hur går dessa kontroller till ?
- Finns det en lista där man ska ange vilka man umgås med
och hur ofta man umgås ?
- Hur uppdateras den i så fall - veckovis eller månadsvis ?
- Finns det  även en separat Intygningsplikt från den beviljade bidragstagaren att han/hon inte får ha eller återgå till ett fortsatt  förhållande med en fd. pojk / flickvän ,  man/fru eller sambo ?

4.  Vad säger ( och med stöd från vilken lag § ? ) straffet OM detta
” brott ” till trots - sker trots allt ?

- Återbetalningsskyldighet ? Hela bidraget eller delar av det ?
Slår man kanske ut bidragsbeloppet / månad till belopp / dag där återbetalningsbelopp sedan beräknas till antalet dagar som umgänge skett?

5. Retroaktiv kontroll
Er beslut innebär att det finns en retroaktiv kontroll från FK´s sida.
Att i alla de fall där en t ex ensamstående mamma med 1 barn ( som haft bostadsbidrag under allt från månader till år ) en dag meddelar FK att en förändrad** bostadssituation uppkommit – DÅ får sitt umgänge kontrollerat
- bakåt i tiden ( och med risk för återbetalning OM " umgänge " enligt FK  varit allt för ....  omfattande )

** Förändrad bostadssituation - då hon t ex fått en pojkvän och efter en
tid bestämt sig för att flytta ihop med honom .

Vad är då enligt FK en rimlig tidsrymd för det ”umgänge”
som trots allt krävs för att kunna stämma av huruvida man passar tillsammans innan det stora klivet till ett samboförhållande ?


6 . 8 dagar / per månad , anses ” så stort fortsatt umgänge ”
- Om nu umgänge i antal 8 dgr / mån är för många antal dagar ....
- VAD är då de rekommenderade antalet ?
- Ser man skillnad på övernattning och heldagsbesök ?
- vid semester och långväga besök , ska man ansöka om tillfälligt tillstånd ?
 OM - Vad heter och hur ser dessa blanketter ut ?

7 . Gemensam ansökan ?!
” Ni är däremot välkomna med en gemensam ansökan ”
- Två personer, två olika folkbokföringar och två olika bostadsadresser
Vänligen ; beskriv HUR en sådan ansökan ser ut ?

9. Vad klassar ni statusen för den sökande ?
Med hänvisning till FK svar :
” därav föreligger ingen rätt till bostadsbidrag som ensamstående. ” ( ? )

Har sökande kanske valt fel blankett ?
-
Finns annan blankett än den valda blankett pdf Fk5099
Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdom - hyrd bostad (en sökande) ”

Ovanstående med innehåll där sakfrågor dras till sin spets och även är skrivna i viss ironi… Faktum är trots allt, att frågorna är ställda mot bakgrund av hur ert beslut - både är formulerat och vad det är grundat på samt de konsekvenser beslutet innebär i olika förhållande i ett större perspektiv
____________________________________________
Se gärna besvarande och fortsättningen ....

Ärendet Nu Oktober 2007 , pågående i Länsrätten Östergötland
// Vart tog ekonomi aspekt och särbo begreppet mm vägen?

/ D & G

Av D&G - 1 maj 2006 08:32

Bakgrundsfakta :
Jag har en enskild Firma som är aktiv sen 10år tillbaka samt 
ett vilande komanditobolag .I KB bolaget finns fn endast min Far
och jag , som ansvarig .

I April 2006 får jag brev från en bank ( 30 mil ifrån)där man meddelar att 
" pga av utebliven betalning och div. påminnelser har man nu stängt av mitt bankkontonNr XXXXXX som KB bolaget haft hos dom. Man återsänder
även 124.00 :- , de belopp som fanns kvar på konto vid avslutet "

Jag läser och sitter sen som ett frågetecken .
Vänta lite nu! Jag har aldrig öppnat något konto ?
KB bolaget aldrig varit aktivt och varför skulle jag OM isf välja en bank
30 mil härifrån ? 124.00 :- insatta på ..Hallå ?! Min enkilda firmas konto ?
Hur fick dom  detta kontonummer ?
Får dom blanda in olika företag på eget bevåg ?

Tankar och frågor var många och jag tillbringade därefter X antal timmar med telefonsamtal  till namngivna handläggare mm för att på något sätt
få klarhet i detta  såsom HUR hade det blivit så här och VAD hade banken tänkte göra åt det .

Här nedan följer exakat vad jag efter 0 - feedback skrev och sedan sände
 till 6 st Bankkontor , länskontor , huvudkontor och lokalt kontor samt
div klagamålsavdelningar.

För kännedom till dig inom XXX Banken :

ÄRENDE :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ”
Utalande från Handläggare Mr. X, XXX Bank , Ankeborg

HISTORIK
Fredagen den XXX fick jag via posten en tillsänd ”affärssammanställning” se kopia A
med information av kontoavslut " gällande företagskonto med ägare
Mitt vilande Kommanditbolag med handskriven information
” bankgirot avslutat och anslutningskonto p.g.a
Ej betald faktura för bankgirot ”

TELEFONSAMTAL
Kontakt med handläggare / Mr. X

Jag meddelade ansvarig handläggare per telefon dels fm. samt em. den XXXX :
• Att jag inte vet vad detta handlar om
• Att jag inte har öppnat något konto rörande mitt XXXX KB-bolag
• Att XXXX KB - bolaget aldrig varit aktivt
• Att jag bedriver affärsrörelse i min enskilda firma med konto dit det
kvarvarande saldot 124 :- satts in ( ? )
• Att jag önskar öppningshandlingarna på detta konto för att få klarhet i vad som hänt

Mr. X valde att vid båda tillfällena b la förklara för mig att :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ”
och på min önskan att åtminstone titta på öppningshandlingarna ( som givetvis skulle ge oss båda en snabb koll och förklaring ) fick jag även här ett mycket intelligent , förstående och professionellt svar tillbaka:

Mr. X : ” Kontot är avslutat och vi kan därför inte få fram någon information såsom öppningshandlingar och vad spelar det för roll nu ?
Jag menar , kontot är ju avslutat ?? ”

Jag : ” Men snälla , lyssna på mig . Jag vill veta vad som hänt då jag inte öppnat något konto ? Och vadå går inte ?! Givetvis ligger det historik kvar i databasen . ”

Mr. X : ” Jag vet inte hur tydlig jag kan vara , som jag tidigare upprepat :
K  o n t o t ÄR AVSLUTAT !! ”

KONTAKT - MED MIN EGEN BANK OCH KONTAKT
Efter mitt samtal ovan med MR.X kontaktade jag min lokala bankkontakt , XX där han och jag på några minuter får fram att man har blandat ihop de fyra sista siffrorna i org.nummren när detta företagskonto tecknats - av ett HB / Handelsbolag i Ankeborg !

KONTAKT - MED CHEF FÖR MR.X
Eftersom jag som företagare mycket enkelt kan sätta mig in i

• hur mkt fel som kan begås om man har fel gubbar på fel plats
• de konsekvenser ett felaktigt handlande kan generera på kort såväl som lång sikt
trodde jag i min enfald dessutom att det borde vara av både vikt och intresse att ta del av detta ärende om man var chef över XXX kontoret med dess innehåll , och även ansvarig .

Efter att ha kontaktat Chef X som lovade återkomma , efter ett vid tidpunkten bokat möte … och därefter gjort fler försök till kontakt , inser jag att jag bedrog mig - då han valt att inte återkomma till mig .

KONTAKTAD AV HANDLÄGGARE / MR. X
Jag fick för ca. 2 veckor sedan faktiskt en återkontakt .. då MR.X ringde mig för att meddela att det varit mycket svårt och knepigt , därav att det tagit tid men att ” .. .vi har nu äntligen lyckats, efter mycket om och men , att faktiskt (!) återöppna och kontot och fått fram att man blandat ihop siffror i org. numret ” ( säg mig något mer jag inte redan vet … )

Jag påminner ännu en gång om att tillsända mig öppningshandlingarna samt att jag inte är betjänt av att få detta muntligt - utan givetvis vill ha det skriftligt. Vidare att detta inte är de enda defekterna i deras hantering men inser att jag återigen , talar för döva öron. Istället meddelar MR.X mig att jag ska se detta positivt (!!!) då att man efter
n o g a övervägande beslutat att jag får behålla de omtalade 124:-.

FAKTA I ÄRENDET OCH MINA REFLEKTIONER :

Eftersom jag har förstått att jag förmodligen får mer feedback ( och trevligare bemötande ) från en gemen lyktstolpe har jag valt att sammanställa och beskriva ärendet - som har fler fel än endast mixning av Org. Nr med min önskan att det kommer till kännedom för fler och med en sista förhoppning att få svar på följande :

• ÖPPNINGSHANDLINGAR
av berörda företagskontot vv Sänd mig med de handlingar som låg till grund för att öppna KB-bolagets konto

• FELAKTIGA ADRESSUPPGIFTER

1 ) skickad faktura till KB-bolagets komplementär, XXXX istället för till
bolagets adress – dvs enligt uppgifter från PRV bolag / Sundsvall . Uppgifter jag givetvis dubbelkollat i anslutning till detta och dom är korrekta där ? Kontakt Ref : XXX , PRV Bolagsverket

2 ) C/O ADRESS - se kopia B
Jag har varit i kontakt med BGC / Bankgirocentralen där det dessutom figurerar ännu en felaktig adressinformation . Denna gång i form av en
C/O adress riktad till bolaget och med C/O adress även här till bolagets komplementär. Enligt uppgift BGC är det NI som bank, som förser dem med adress och konto uppgifter


• BGC / Bankgirocentralen -
FÖRETAGSKONTO och INFORMATION - se kopia C
Städa bort i ert strul - även på Internet !
Så sent som igår finns fortfarande era felaktigheter Online hos BGC. se


• INSÄTTNING AV ÖVERSKOTT TILL ANNAT BOLAGS KONTO ??
Vad tycker ni jag ska kalla detta ? Hur ersätts Ankeborgsbolaget HB ?
och från vad , Ert deffektkonto?

På eget bevåg har man även letat reda på ett konto man ansåg ” passa ” och utan betänkligheter den XXX fört över dessa 124 :- och detta utan specifikation - till ett ANNAT företagskonto - MIN enskilda firmas konto.
Pengar som med facit i hand tillhör någon annan.

Insättning i direkt överföring
- Borde det inte varit en utbetalningsavi ?

( 124 :- inte 124. 000 :- ... hade jag behövt sitta med allt detta då ? )

• KONTOUTDRAG SAMT RÄTTELSEFAKTURA - se kopia D
I detta kontoutdrag framgår ett minus a´ 124 :- men utan specifikation ??
Att allt detta uppdagades beror på att avgiften för kontot betalats via autogiro riktat till samma konto men nu fanns det inte tillräckligt belopp kvar , för att täcka kontots årsavgift.
Men vart är de obligatoriska års uppgifterna ? Ränta osv


• DE RUBRICERADE FÖRETAGEN ÄR TVÅ OLIKA JURIDISKA PERSONER
Sänd mig Skriftligt material / intygan med innehåll
” fel begått av OSS, banken ”  Mitt XXX KB -bolag innehar ej f- skatt och
är och har alltid varit vilande och har således inte bedrivit någon verksamhet.
Fakta som inför skattemyndighet m fl tack vare detta nu framstår som felaktigt . Jag behöver givetvis skriftligt av er där det tydligt framgår att ni bär ansvaret för allt detta .

• FAKTURA
Jag uppskattar att man efter läst detta inser hur mycket detta påverkat mig och hur mycket tid jag ensam har fått lägga på att både sammanställa
och även söka reda på det jag idag vet .
Som egenföretagare är även min
tid pengar och jag bifogar här även en faktura  - efter er egen praxis då ni
själva som bank ger förseningsavgifter och annat aj aj , när man
inte sköter sig gentemot er .

Faktura
- För nedlagd tid - och om ni så vill , för det exempellösa bemötande
som jag fått utstå.

Ser fram emot Ert svar på mina frågor enligt ovan.

PST ;
DEN SOM TROR JAG FICK SÅ MYCKET SOM ETT " SORRY " TILLSAMMANS
MED EN .... BIO CHECK (?)  - VINNER EN BRÖDROST !!! =(


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se